HİZMETLERİMİZ

Ticaretin serbestleşmesi, rekabet koşullarının daha iyi tanımlanması şirketler için önemli fırsat yaratmaktadır. Uluslararası rekabete katılan oyuncuların, ülkelerin ve şirketlerin sayısı artmaktadır. Bu değişime uyum kabiliyeti olan şirketler kazanmaktadır.

 

Küresel rekabet ortamında doğan fırsatlardan yararlanmak için stratejik düşünmek, hazırlıklı olmak gerekmektedir. Kurdoğlu Danışmanlık, strateji konusunda üç alanda hizmet sunmaktadır: kurumsallaşma, rekabet gücü ve fiyatlandırma.


 

KURUMLAŞMA

 

Şirketlerin rekabet gücü, itibarı, hızlı karar alma kabiliyeti, başarılı risk yönetimi ve varlığını sürdürülebilmesi kurumsallaşma kalitesiyle doğrudan ilişkilidir.
 

Aile şirketlerinin varlığını üçüncü nesle kadar koruyabildiği tezinin arkasındaki gerçek, böyle şirketlerin kurumsallaşmasını tamamlayamamış olmasıdır.
 

Aile işletmelerinin geleneksel yönetim yapısını geliştirerek kurumlaşması tek bir reçete ile bir hamlede başarılan bir süreç değildir.
 

Başarılı kurumlaşma sorumlulukların, ortaklık ilişkilerinin ve ortaklığın sonlandırılması süreçlerinin tanımlandığı durumu ifade eder. Bu bağlamda kurumsallaşma ve kurumsal yönetim, şirketin kendi hukukunun tanımlanması demektir.


 

Bu hedefe yönelik olarak şu hizmetler önerilmektedir:

Yönetim Organizasyonu

 

 • Yönetim yapısının küresel rekabet koşullarında rekabetçi katma değer üretiminin gerekleri açısından gözden geçirilmesi, benzer yerli ve yabancı şirketlerle kıyaslamalar (benchmarking) yapılması.
 • Sermayedarın, yönetimde yer alanların, çalışanların ilişkin sorumluluklarının tanımlanması
 • Yönetim organizasyonunun ve raporlama sisteminin gözden geçirilmesi, şirketin rekabet kaabiliyetini güçlendirmek üzere iyileştirilmesi
 • Yönetim Kurulu icracı ve bağımsız üyeleri ile kurumsal yönetim, risk yönetimi, bilgi yönetimi gibi komitelerin üyelerinde aranacak niteliklerin ve bu kişilerin sorumluluklarının ve ödüllendirilme sistemlerinin tanımlanması


 

Performans ve Risk Yönetimi

 

 • Yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kadrolarına uygulanabilecek performans gösterge sisteminin geliştirilmesi
 • Operasyonel verimlilik denetiminin ve operasyonel  risk yönetimi sisteminin yerleştirilmesi
 • Şirketlerin kendi dönüşümlerinde, birleşmelerde değişim yönetimi
   

Aile Şirketleri

 

 • Aile şirketlerinde aile anayasasının hazırlanması
 • Aile meclisinin düzenlenmesi
 • Hissedarlar sözleşmesinin hazırlanması
 • Nesil planlaması sisteminin gözden geçirilmesi
 • Nesil planlaması mekanizmalarının kurulması

 

FİNANSAL YÖNETİM

 

Aile şirketlerinde şirket sahibinin, sahiplerinin yönetimin başında olması, kriz dönemlerinde şirketi kurtaran bir üstünlük olarak değerlendirilmektedir.
 

Ama sermayedarla şirket yönetimi arasındaki yakınlık, sermayedarın fedakarlık yapmaya hazır olması, bir “ahlaki zaaf”a (moral hazard) dönüşmemelidir.

 

Sermayedarın işin başında bulunması ve her zaman kurtarıcı olarak kendisine başvurulabilecek olması,  denetlenemeyen, yönetilemeyen risklerin alınmasını özendirmemelidir.

 

Sermayenin bir maliyeti olduğu, sermayedarın kararlarını bu maliyeti göz önünde tutarak verme sorumluluğu unutulmamalıdır. Aksi halde verilecek kararlar doğru olmayabilecek, şirket hedeflerine ulaşamayabilecektir.
 

Şirket yönetim kusurları veya konjonktürel nedenlerle sıkıntıya girerse, sorunlarını kendi çabalarıyla aşabilmelidir, sermayedarın sağlayacağı imkanlarla değil.
 

Bu vizyonla finansal yönetim alanında şu hizmetler önerilmektedir:

 

 • Yıllık şirket bütçesi, konsolide bütçe hazırlanması ve şirket faaliyetinin, yatırımların bütçe kısıtları çerçevesinde izlenmesi, kilit performans göstergelerinin bütçe hedefleri itibariyle belirlenmesi ve değerlendirilmesi.
 • Yatırım kararlarının ve getiri politikasının sermaye maliyeti gözetilerek izlenmesi
 • Finansal raporlama sisteminin yerleştirilmesi, olanak ölçüsünde uluslararası muhasebe standartlarına uyumun, böylece finansal saydamlığın sağlanması
 • Şirket bünyesinde olası risklere karşılık erken uyarı sisteminin kurulması
 • Şirket değerlendirmesinin yapılması
 • Şirketin stratejik ve finansal ortaklıklara hazırlanması, ortaklık müzakerelerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması

 

 

REKABET GÜCÜNÜ YÜKSELTMEK ÜZERİNE STRATEJİ YÖNETİMİ

 

Küreselleşme başlangıçta tüm dünyanın bir küresel köy haline geldiği şeklinde ifade edilmekteydi. Bugün bu terim imalat endüstrisinde ve hizmetler sektöründe rekabet gücünün küresel değer zinciri üzerinde tanımlanması anlamını kazanmıştır. Üretim süreçleri değer zincirinin birbirini izleyen aşamaları itibariyle ve her bir ülkenin rekabetçi üstünlüğüne bağlı olarak tanımlanmaktadır.
 

Başarılı, katma değerini yükselten şirketler küresel değer zinciri üzerindeki konumlarını belirleyerek yola çıkan şirketlerdir. Bunu bilinçli olarak yapan şirketler, daha yüksek katma değer ve karlılık yaratan üretim aşamalarında uzmanlaşmaktadır. Teknolojik gelişme, üretim modellerinin değişmesine yol açmıştır. Rekabet gücü yatay entegrasyona değil, dikey uzmanlaşmaya önem veren şirketlerde gelişmektedir.
 

Kurdoğlu Danışmanlık küresel plandaki gelişmeleri Türkiye ekonomisinin ve şirketlerinin gerçekleriyle birlikte ele alarak, rekabet gücünü geliştirmek ve böylece şirket değerini yükseltmek üzere şu hizmetleri önermektedir:
 

 • Şirketin rekabetçi üstünlük envanterinin hazırlanması
 • Rekabetçi üstünlüğü güçlendirmek üzere senaryo çalışması yapılması
 • Rakiplerin durumunun, ulusal sanayi politikalarının ve rekabetin kaynaklandığı ülkelerde izlenen sanayi politikalarının incelenmesi
 • Rekabet gücünü, katma değerini ve şirket değerini yükseltecek stratejik işbirliği, yatırım, tedarik alternatiflerinin irdelenmesi ve proje önerilerinin hazırlanması
 • Şirketin iş geliştirme,  teknoloji geliştirme, buluş yapma kabiliyetinin, ARGE imkanlarının irdelenmesi, şirket bünyesinde bilgi yönetimi sisteminin kurulması

 

FİYATLANDIRMA STRATEJİSİ

 

Fiyat geliri oluşturan en önemli alet, ama fiyatlandırma şirketlerin en az başvurdukları stratejik alternatif.

Fiyatlar dua ile, temenni ile, yıldızlara bakarak belirlenmiyor.

Tüketicinin kendisine önerilen mala, hizmete ödemeye hazır olduğu bir bedel var, bu nedir?

İmalatçının, hizmet sunan şirketin belirlediği fiyatın bu bedele yakın olması için ne yapılmalı?

 

 

Fiyatlandırma stratejisi konusunda münhasıran bu alanda çalışan Simon-Kucher Partners ile çözüm ortaklığı yapmaktayız. Simon-Kucher Partners 1985 yılından beri fiyatlandırma stratejisi konusunda hizmet vermektedir ve halen bu alanda dünya lideri konumundadır. Her biri kendi sektörel alanında uzmanlaşmış 560 danışman, 17 ülkede, 23 noktada hizmet vermektedir.